بازدید میدانی مهندس خلیلی به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین دوائر شهرداری نکا به درخ ...

بازدید میدانی مهندس خلیلی به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین دوائر شهرداری نکا به درخواست شهروندان جهت حل مشکلات منطقه مهرآباد و جنگلبانی


پاکسازی مبادی ورودی شهر و حاشیه جاده کمربندی با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نکا (حو ...

پاکسازی مبادی ورودی شهر و حاشیه جاده کمربندی با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نکا (حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری نکا )


جلسه مهندس خلیلی با ورثه متقی برای آزادسازی ملک حاشیه رودخانه باغ بستنی نیکان

جلسه مهندس خلیلی با ورثه متقی برای آزادسازی ملک حاشیه رودخانه باغ بستنی نیکان


حضور پرسنل شهرداری نکا در همایش اقتدار بسیج 5 آذر

حضور پرسنل شهرداری نکا در همایش اقتدار بسیج 5 آذر

ورود به سایت