بازدید شهردار و مهندس ناصحی مدیر کل محترم امور اداری مالی استانداری مازندران ، از روند پیشرف ...

بازدید شهردار و مهندس ناصحی مدیر کل محترم امور اداری مالی استانداری مازندران ، از روند پیشرفت پارک جنگلی قرمرض


طرح خدمات شهری محله به محله با شعار شهر پاک - حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری نکا ( منطقه 2 )

طرح خدمات شهری محله به محله با شعار شهر پاک - حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری نکا ( منطقه 2 )


طرح خدمات شهری محله به محله با شعار شهر پاک - حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری نکا ( منطقه 1 )

طرح خدمات شهری محله به محله با شعار شهر پاک - حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری نکا ( منطقه 1 )


بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای شهر از معضلات شهری...

بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای شهر از معضلات شهری... 1_ میدان جانبازان _محل استقرار کارگران فصلی و سرویس بهداشتی عمومی 2 - جداول خیابان نیروگاه (شرقی) 3 - لکه گیری آسفالت منطقه حسن آباد 4 - بازار امام رضا ع (بازار روز) 5 - آرامستان

ورود به سایت