شهرداری نکا درنظر دارد به استناد مجوز شماره 757 مورخ 15/12/1397 شورای اسلامی شهر نکا پروژه ت ...

شهرداری نکا درنظر دارد به استناد مجوز شماره 757 مورخ 15/12/1397 شورای اسلامی شهر نکا پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاه های ذخیره سازی موقت تایید شهرداری را به مدت سه سال شمسی از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط و مجرب واگذار نماید ، لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 داخلی 209 تماس حاصل نمایند.


شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای عملیات لوله رانی به روش p ...

شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای عملیات لوله رانی به روش pipe jackingبه قطر 1200 میلیمتر ورودی غربی شهر نکا طبق نقشه ، دتایل ،ریزمتره و فهرست بهای پیوستی رشته چاه 1399 با برآورد هزینه اولیه به مبلغ کل سه میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار و سیصد و چهار ریال از محل منابع داخلی از طریق پیمانکار و شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته چاه و آب اقدام نماید. لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011تماس حاصل نمایند.


شهرداری نکا در نظر دارد به استناد مصوبه 102 مورخ 10/02/1399 شورای محترم اسلامی شهر نکا امور ...

برنده مزایده موظب به تامین دو دستگاه آمبولانس استاندارد مطابق قوانین و دستورالعمل های مربوطه جهت حمل متوفی و دو غساله مرد و دو غساله خانم جهت شستشوی میت می باشد.


پرده برداری از المان امام رضا ( ع )

نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری بسیار موثر است و شهرداری نکا در این بخش در طول سال های اخیر با قوت وارد عمل شده است.


جلسه همسان سازی و یکپارچه سازی بحث پایان کار در پروژه های مسکونی سطح شهر درخصوص آتشنشانی و ا ...

نشست رئیس شورای اسلامی شهر مهندس محمدی باتفاق مهندس خلیلی معاون محترم فنی و شهرسازی شهرداری و ریاست محترم دفتر نمایندگی نظام مهندسی نکا مهندس رضا صادقی نوا بهمراه هیئت همراه از گروه تخصصی و همچنین مسئول واحد آتشنشانی جناب آقای اکبرزاده و آقای حسینی کارشناس آتشنشانی. درخصوص همسان سازی و یکپارچه سازی بحث پایان کار در پروژه های مسکونی سطح شهر درخصوص آتشنشانی و اطفای حریق

ورود به سایت