بازدید دادستان محترم کل استان مازندران و دادستان شهرستان نکا از معدن زباله

بازدید دادستان محترم کل استان مازندران و دادستان شهرستان نکا از معدن زباله


مدیریت بحران شهرداری نکا

عملکرد مدیریت بحران شهرداری نکا پس از طوفان پنجشنبه مورخ 1399/11/02


بازدید مهندس خلیلی شهردار نکا از منطقه ملک بالا

بازدید مهندس خلیلی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از منطقه ملک بالا و رسیدگی به مشکلات منطقه


جمع آوری درختان شکسته شده توسط طوفان و باران

جمع آوری درختان شکسته شده توسط طوفان

بازدید دادستان محترم کل استان مازندران و دادستان شهرستان نکا از معدن زباله

عملکرد مدیریت بحران شهرداری نکا پس از طوفان پنجشنبه مورخ 1399/11/02

بازدید مهندس خلیلی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از منطقه ملک بالا و رسیدگی به مشکلات منطقه

جمع آوری درختان شکسته شده توسط طوفان