احداث دیواره سنگی مسیر مهرآباد به کمربندی(مرحله بتن ریزی 08-04-1401)

احداث دیواره سنگی مسیر مهرآباد به کمربندی(مرحله بتن ریزی 08-04-1401)


بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین دوائر شهرداری نکا از سطح شهر به درخوا ...

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین دوائر شهرداری نکا از سطح شهر به درخواست شهروندان جهت رفع مشکلات شهروندان (08-04-1401)


ملاقات عمومی با شهردار نکا در راستای پیگیری و رفع معضلات شهری شهروندان 07-04-1401

ملاقات عمومی با شهردار نکا در راستای پیگیری و رفع معضلات شهری شهروندان 07-04-1401


زیرسازی کوچه جنب دبیرستان دخترانه شهید باقری 07-04-1401

زیرسازی کوچه جنب دبیرستان دخترانه شهید باقری 07-04-1401

احداث دیواره سنگی مسیر مهرآباد به کمربندی(مرحله بتن ریزی 08-04-1401)

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین دوائر شهرداری نکا از سطح شهر به درخواست شهروندان جهت رفع مشکلات شهروندان (08-04-1401)

ملاقات عمومی با شهردار نکا در راستای پیگیری و رفع معضلات شهری شهروندان 07-04-1401

زیرسازی کوچه جنب دبیرستان دخترانه شهید باقری 07-04-1401