ملاقات عمومی دکتراحمدب باشهروندان

به گزارش روابط عمومی : در راستای تکریم ارباب رجوع ، دکتر سیدمهدی احمدی شهردار نکا با جمعی از شهروندان دیدار و گفتگو کردند ، در ادامه میتوانید تصاویر این دیدار را مشاهده نمایید.


روند زیبا سازی فضای سبز شهری

ترمیم فضای سبز شهری وگلکاری از میدان جانبازان تا روبروی مخابرات مرکزی شهر توسط نیروهای واحد فضای سبز شهرداری


عملیات گل کاری وترمیم فضای سبز

ترمیم فضای سبز وگل کاری از روبروی کلانتری11 تاابتدای پل مرکزی توسط نیروهای فضای سبز

به گزارش روابط عمومی : در راستای تکریم ارباب رجوع ، دکتر سیدمهدی احمدی شهردار نکا با جمعی از شهروندان دیدار و گفتگو کردند ، در ادامه میتوانید تصاویر این دیدار را مشاهده نمایید.

ترمیم فضای سبز شهری وگلکاری از میدان جانبازان تا روبروی مخابرات مرکزی شهر توسط نیروهای واحد فضای سبز شهرداری

ترمیم فضای سبز وگل کاری از روبروی کلانتری11 تاابتدای پل مرکزی توسط نیروهای فضای سبز