شهرداری نکا درنظر دارد به استناد مجوز شماره757 مورخ 1397/12/15 شورای اسلامی شهر نکا پروژه تف ...

لذا متقاضیان میتوانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 داخلی 209 تماس حاصل نمایند. مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 می باشد.


حسب دستور دکتر احمدی شهردار نکا به منظور مبارزه با انواع آفت شپشك سمپاشی درختان نارنج و زیتو ...

شهردار احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده‌ای هم‌چون آفات قرار می‌گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می‌شود ، سمپاشی درختان معابر سطح شهر را دردستورکار قرار دادیم تا از خشکیدگی درختان جلوگیری شود.


نهضت لکه گیری آسفالت سطه شهر به گزارش روابط عمومی شهرداری نکا به منظور افزایش ایمنی و بهسا ...

به منظور افزایش ایمنی و بهسازی معابر ، حوزه معاونت خدمات شهری اقدام به انجام عملیات ترمیم و لکه گیری معابر واقع در خیابان انقلاب ، خیابان شهدا و کوچه های مرتبط نموده است.


شهرداری نکا درنظر دارد نسبت به تعیین و اخذ جوشکار ماهر به منظور انجام عملیات جوشکاری پروژه ه ...

از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا تاریخ 99/03/10 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

لذا متقاضیان میتوانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 داخلی 209 تماس حاصل نمایند. مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 می باشد.

شهردار احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده‌ای هم‌چون آفات قرار می‌گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می‌شود ، سمپاشی درختان معابر سطح شهر را دردستورکار قرار دادیم تا از خشکیدگی درختان جلوگیری شود.

به منظور افزایش ایمنی و بهسازی معابر ، حوزه معاونت خدمات شهری اقدام به انجام عملیات ترمیم و لکه گیری معابر واقع در خیابان انقلاب ، خیابان شهدا و کوچه های مرتبط نموده است.

از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا تاریخ 99/03/10 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.