شهرداری نکا درنظر دارد به استناد مجوز شماره 757 مورخ 15/12/1397 شورای اسلامی شهر نکا پروژه ت ...

شهرداری نکا درنظر دارد به استناد مجوز شماره 757 مورخ 15/12/1397 شورای اسلامی شهر نکا پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاه های ذخیره سازی موقت تایید شهرداری را به مدت سه سال شمسی از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط و مجرب واگذار نماید ، لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 داخلی 209 تماس حاصل نمایند.


شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای عملیات لوله رانی به روش p ...

شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای عملیات لوله رانی به روش pipe jackingبه قطر 1200 میلیمتر ورودی غربی شهر نکا طبق نقشه ، دتایل ،ریزمتره و فهرست بهای پیوستی رشته چاه 1399 با برآورد هزینه اولیه به مبلغ کل سه میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار و سیصد و چهار ریال از محل منابع داخلی از طریق پیمانکار و شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته چاه و آب اقدام نماید. لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011تماس حاصل نمایند.


شهرداری نکا در نظر دارد به استناد مصوبه 102 مورخ 10/02/1399 شورای محترم اسلامی شهر نکا امور ...

برنده مزایده موظب به تامین دو دستگاه آمبولانس استاندارد مطابق قوانین و دستورالعمل های مربوطه جهت حمل متوفی و دو غساله مرد و دو غساله خانم جهت شستشوی میت می باشد.


پرده برداری از المان امام رضا ( ع )

نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری بسیار موثر است و شهرداری نکا در این بخش در طول سال های اخیر با قوت وارد عمل شده است.

شهرداری نکا درنظر دارد به استناد مجوز شماره 757 مورخ 15/12/1397 شورای اسلامی شهر نکا پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاه های ذخیره سازی موقت تایید شهرداری را به مدت سه سال شمسی از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط و مجرب واگذار نماید ، لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 داخلی 209 تماس حاصل نمایند.

شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای عملیات لوله رانی به روش pipe jackingبه قطر 1200 میلیمتر ورودی غربی شهر نکا طبق نقشه ، دتایل ،ریزمتره و فهرست بهای پیوستی رشته چاه 1399 با برآورد هزینه اولیه به مبلغ کل سه میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار و سیصد و چهار ریال از محل منابع داخلی از طریق پیمانکار و شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته چاه و آب اقدام نماید. لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011تماس حاصل نمایند.

برنده مزایده موظب به تامین دو دستگاه آمبولانس استاندارد مطابق قوانین و دستورالعمل های مربوطه جهت حمل متوفی و دو غساله مرد و دو غساله خانم جهت شستشوی میت می باشد.

نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری بسیار موثر است و شهرداری نکا در این بخش در طول سال های اخیر با قوت وارد عمل شده است.