1

موضوع پروژه : اجرای دیواره سیل بند رودخانه 
محل اجرای پروژه: ضلع جنوبی پارک شهید بهشتی 
نام پیمانکار: شرکت والاد آرسا
مبلغ قرارداد: 3/512/242/847 ریال.
شروع عملیات: 1399/03/01