نام واحد:تاکسیرانی 

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی محمدی 

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم:34725299

تلفن داخلی :34731700

محل استقرار :پاساژ شهمیری جنب فروشگاه هادوی