نام واحد: معاونت فنی و شهرسازی

نام و نام خانوادگی : مهندس موسی خلیلی

مدرک تحصیلی :کارشناسی

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 102)

محل استقرار :ساختمان مرکزی

معون شهردار نکا   1396

مسئول واحد ساختمانی 94-95

کارشناس واحد ساختمانی 90-93

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی

عضو کمیته های فنی * حقوقی*توافقات ...

دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

کارشناس دفتر فنی پروِژه انتقال آب سرخس خراسان رضوی

کارفرما شرکت آب منطقه ای