نام واحد: معاونت فنی

نام و نام خانوادگی : 

مدرک تحصیلی :

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 102)

محل استقرار :ساختمان مرکزی