نام واحد: معاونت فنی و شهرسازی

نام و نام خانوادگی : مهندس جمال الدین صادقی نوا

مدرک تحصیلی :کارشناسی

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 102)

محل استقرار :ساختمان مرکزی