ادارات دولتی

نام مرکزآدرستلفن
فرمانداریخیابان انقلاب4-5644003
اداره راه آهنچهار راه انقلاب خیابان نواب صفوی5624252
اداره بازرگانیخیابان انقلاب5645224
مرکز بهداشت ودرمانخیابان نیروگاه5625148
نیروی انتظامیخیابان انقلاب بعد از میدان امام حسین5645610