ساختمان شماره 1 (مرکزی): شهرستان نکا چهارراه مرکزی خیابان شهرداری

ساختمان شماره 2 (خدمـات): شهرستان نکا خیابان علمیه (کشتارگاه سابق)

کد شهرستان :

 

011

 

تلفن:

 

14 - 34723010

 

فکس:

34725636

 

 

شماره پیامک:

 

30007957950861

 

پست الکترونیکی:

info@neka.ir

 

کد پستی:

 

 

  4841711177