نام واحد:روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : محسن سلطانی

مدرک تحصیلی :کارشناسی

تلفن مستقیم:34724030

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 120)

محل استقرار :ساختمان مرکزی