نام واحد:روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : محسن سلطانی

مدرک تحصیلی :

تلفن مستقیم:34724030

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 222)

محل استقرار :ساختمان مرکزی