نام واحد: حراست

نام و نام خانوادگی : مصطفی فاتحی

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم:34725635

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 110)

محل استقرار :ساختمان مرکزی