نام واحد: اداری و کارگزینی

نام و نام خانوادگی : سعید کاظمی

مدرک تحصیلی :کارشناسی

تلفن مستقیم:34730169

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 200)

محل استقرار :ساختمان مرکزی