نام واحد: حقوقی و توافقات

نام و نام خانوادگی : یحیی الیاسی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 102)

محل استقرار :ساختمان مرکزی