نام واحد:درآمد و اصناف

نام و نام خانوادگی : سعید رضایی

مدرک تحصیلی :کارشناس عمران

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 216)

محل استقرار :ساختمان مرکزی