نام واحد:درآمد و اصناف

نام و نام خانوادگی : مختار قاسمیان

مدرک تحصیلی :

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 216)

محل استقرار :ساختمان مرکزی