مراکز بهداشتی و درمانی

نام مرکزآدرستلفن
بیمارستان امام حسین (ع)خیابان انقلاب روبروی مصلی9-5632153
بیمارستان بوعلیخیابان انقلاب جاده اومال جنب دادگستری5645118
داروخانه شبانه روزیخیابان انقلاب جنب مسجد توفیق5620444
بهداری مرکزیخیابان انقلاب جنب مسجد توفیق5623076
درمانگاه نیمه شعبان خیابان انقلاب جنب بهداری5622394
درمانگاه ولی عصرخیابان انقلاب جنب مصلی5626002