نام واحد: سد معبر و اجرائیات

نام و نام خانوادگی : سید حسین حجتی

مدرک تحصیلی :

تلفن مستقیم:34735110

تلفن داخلی :34723010 (داخلی )

محل استقرار :ساختمان خیابان علمیه