نام واحد: سد معبر و اجرائیات

نام و نام خانوادگی : جابر تندرو

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم 

تلفن مستقیم:34745110

تلفن داخلی :34745110

محل استقرار :ساختمان خیابان علمیه