نام و نام خانوادگی : احمد غفاری

واحد:خدمات شهری

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم:34745020

محل استقرار :ساختمان خیابان علمیه