نام و نام خانوادگی : دوستعلی کوزه گری

واحد:خدمات شهری

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم:34735020

تلفن داخلی :34723010 

محل استقرار :ساختمان خیابان علمیه