کلانتری ها و سایر مراکز انتظامی

نام مرکزآدرستلفن
اداره آگاهیچهار راه انقلاب خیابان شهرداری5626351
کلانتری 11خیابان انقلاب5623030