نام واحد:نوسازی 

نام و نام خانوادگی : حسن خلیلی

مدرک تحصیلی :کاردانی

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 218)

محل استقرار :ساختمان مرکزی