نام واحد:نوسازی 

نام و نام خانوادگی : سیدعلی اکبر ساداتی

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 219)

محل استقرار :ساختمان مرکزی