نام واحد:عمران

نام و نام خانوادگی : رضا محمدی

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم: 34730171

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 115)

محل استقرار :ساختمان مرکزی