نام واحد:مالی

نام و نام خانوادگی : کمیل جعفری

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم:34724250

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 222)

محل استقرار :ساختمان مرکزی