سایر اقامتگاه ها

نام مرکزآدرستلفن
شبانه روزی استخر پشتنکا هزار جریب روستای استخر پشت01134784485
اردوگاه ساحلی امام خمینینکا خیابان نیروگاه کیلومتر 2001134622439
دبستان پروین اعتصامینکا خیابان شهرداری روبروی شهرداری انتهای کوچه01134722800
دبستان دخترانه شاهدنکا خیابان انقلاب جنب اموزش و پرورش01134749105
دبستان شهید منتظر قائمنکا خیبان راه آهن34728008
متوسطه اول دخترانه شاهدنکا جاده نیروگاه جنب پل هوایی01134724289
دبیرستان امام خمینی خیابان علمیه روبروی ترمینال هزار جریب01134743277
دبیرستان شهید باقرینکا خیابان علمیه روبروی مسجد صاحب الزمان01134742399
دبستان شهید اشجعینکا خیابان علمیه روبروی مسجد صاحبالزمان0113443027