نام واحد: دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : خانم نیکروز

مدرک تحصیلی :کارشناسی

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 204)

محل استقرار :ساختمان مرکزی