نام واحد:شعب بانک ملی

نام و نام خانوادگی : رجبعلی فیروزی

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 213)

محل استقرار :ساختمان مرکزی