نام واحد: فضای سبز

نام و نام خانوادگی : علیرضا اسدی

مدرک تحصیلی :

تلفن مستقیم:34735111

تلفن داخلی :34723010 (داخلی )

محل استقرار :ساختمان خیابان علمیه