*** شهردار
حوزه شهردار : دفتر شهردار * حراست * فناوری اطلاعات * حقوقی * روابط عمومی

*** معاونت فنی و شهرسازی :
شهرسازی ** ساختمانی ** عمران ** کنترل نظارت ** ماده صد ** سد معبر ** تاسیسات ** cng

*** معاون خدمات شهری :
خدمات شهری ** فضای سبز و پارک ** زیباسازی ** آتش نشانی ** طرح دریا

*** معاونت اداری و مالی :
مالی ** حسابداری ** اموال و انبار ** منابع انسانی ** درآمد ** نوسازی ** کارپردازی ** دبیرخانه ** قراردادها

*** سازمان حمل و نقل شهری