نام مرکزتلفن
دادگستری149
اداره بازرگانی124
اطلاعات سپاه114
اداره اطلاعات113
مرکز اورژانس115
مرکز مشاوره خانواده148
اداره آب و فاضلاب122
بازرسی نیروی انتظامی197
پلیس110
شهرداری نکا137
آتش نشانی نکا125
اداره برق نکا121
شرکت گاز نکا194