نام واحد:ساختمان

نام و نام خانوادگی : جواد رحیمی راد

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 140)

محل استقرار :ساختمان مرکزی