نام واحد:ساختمان

نام و نام خانوادگی : موسی خلیلی

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 130)

محل استقرار :ساختمان مرکزی