نام واحد: شهرسازی

نام و نام خانوادگی : حامد عباسی

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن مستقیم:

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 140)

محل استقرار :ساختمان مرکزی