نام واحد: شهرسازی

نام و نام خانوادگی : جواد رحیمی راد

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 140)

محل استقرار :ساختمان مرکزی