نام واحد:فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی : فخرالدین ابراهیمی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم:34724490

تلفن داخلی :34723010 (داخلی 150)

محل استقرار :ساختمان مرکزی