1

موضوع پروژه : ترمیم دیوار سیل بند
محل اجرای پروژه: زیر پل شهدای گمنام
نام پیمانکار: شرکت والاد آرسا
مبلغ قرارداد: 1/082/421/709 ریال
شروع عملیات: 1399/09/01