1

موضوع پروژه : اجرای کانیو
محل اجرای پروژه: سطح شهر
نام پیمانکار: نگار سازه مازرون 
مبلغ قرارداد: 3/600/000/000 ریال