1

موضوع پروژه : اجرای دیوار سنگی 
محل اجرای پروژه: بالادست مسکن مهر
نام پیمانکار: تیرداد راه خزر
مبلغ قرارداد: 3/600/000/000 ریال
شروع عملیات: 1399/08/20