1

موضوع پروژه : اجرای آسفالت و لکه گیری
محل اجرای پروژه: سطح شهر 
نام پیمانکار: زرین سولار اهر
مبلغ قرارداد: 3/600/000/000 ریال