1

موضوع پروژه : اجرای طرح ساماندهی پارک جنگلی قرمرض(کلبه های جنگلی،نمازخانه،کافی شاپ،آلاچیق،سرچشمه)
محل اجرای پروژه: پارک جنگلی قرمرض
نام پیمانکار: سارویه باستان ایرانیان 
مبلغ قرارداد: 7/477/543/586 ریال