1

موضوع پروژه : اجرای جوی آب 
محل اجرای پروژه: منطقه خشک آبندان
نام پیمانکار: سارویه باستان ایرانیان
مبلغ قرارداد: 3/600/000/000 ریال 
شروع عملیات: 1398/08/08