1

موضوع پروژه : ترمیم جداول جوی آب 
محل اجرای پروژه: خیابان شهدا
نام پیمانکار: حقیقی افتخاری
مبلغ قرارداد: 3/600/000/000 ریال