1

موضوع پروژه : اجرای بتن لیسه ای جداول 
محل اجرای پروژه: سطح شهر 
نام پیمانکار: سارویه باستان ایرانیان 
مبلغ قرارداد: 3/600/000/000 ریال