1

موضوع پروژه : تسطیح و بارریزی روی کانال 
محل اجرای پروژه: ورودی غربی شهر 
نام پیمانکار: اسرم سازه گلستان 
مبلغ قرارداد: 3/600/000/000 ریال