1

موضوع پروژه : اجرای موزاییک 
محل اجرای پروژه: شهرک ولایت 
نام پیمانکار: شرکت خدماتی فجر نکا 
مبلغ قرارداد: 1/500/000/000 ریال