1

موضوع پروژه : لوله رانی جهت هدایت آب 
محل اجرای پروژه: بالادست چشمه ولیجی بادو
نام پیمانکار: حفاری افق خزر راه 
مبلغ قرارداد: 3/943/738/000 ریال