آگهی مزایده عمومی

شهرداری نکا درنظر دارد به استناد مصوبه شماره 1017 شورای اسلامی شهر نکا نسبت به فروش هیزم ، چوب ، شاخه ، سرشاخه حاصل از سربرداری و اصلاح درختان سطح شهر که در مسیر خطوط انتقال برق قرار دارند نظیر ( اکالیپتوس ، چنار ، صنوبر ، بید و کاج و سایر درختان ) درصورت لزوم با رعایت ارتفاع سربرداری به متراژ8 متر از طریق مزایده اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 تماس حاصل نمایند.

مدت زمان دریافت اسناد مزایده در ساعت اداری از تاریخ 99/09/08 الی 99/09/14می باشد.

جهت دریافت حضوری اسناد مزایده همراه داشتن معرفی نامه و یا مهر شرکت الزامی می باشد.