آگهی مناقصه عمومی

شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای پروژه بتن لیسه ای کف جوی های آب سطح شهر فاز دوم طبق نقشه ، دتایل ، ریزمتره و فهرست بهای پیوستی رشته راه ، باند و فرودگاه سال 1399 با برآورد
هزینه اولیه به سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و هفتصد و چهل و سه ریال به عدد 743/228/486/3 ریال  از طریق پیمانکاران و شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط اقدام نمایند. 

لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 تماس حاصل نمایند

تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از مورخ 21/10/1399 الی 25/10/1399 می باشد

مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/10/1399 ساعت 14:00 می باشد.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 11:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 01/11/1399 می باشد .