آگهی مناقصه عمومی

شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به خرید پایه چراغ به انضمام سرچراغ طبق مشخصات مندرج در اسناد پیوستی جهت تأمین روشنایی خیابان راه آهن ، شهرداری و باغ عرب با برآورد هزینه ای اولیه به مبلغ کل به حروف یازده میلیارد ریال به عدد 11/000/000/000 ریال از محل منابع داخلی از طریق بخش خصوصی دارای پروانه بهره برداری در زمینه تولید چراغ های پارکی و خیابانی از وزارت صنایع ، معادن و تجارت با شرایط زیر اقدام نماید . لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 تماس حاصل نمایند

تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از مورخ 1399/11/18 الی 1399/11/23 می باشد

مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 ساعت 14:00 می باشد.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 13:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 می باشد .