شهرداری نکا در نظر دارد نسبت به خرید مخزن زباله محدب (پرسی)660 لیتری بدون درب بارانی خودکار فلزی به تعداد 100عدد (50 عدد  به رنگ زرد و 50 عدد به رنگ سبز) به منظور جمع آوری مطلوب زباله های سطح شهر از طریق تأمین کنندگان واجد شرایط اقدام نماید . بدینوسیله دو (2) برگ استعلام بها به پیوست ارسال می گردد . لذا مقتضی است نسبت به تکمیل آن اقدام و تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 1399/11/25 به دبیرخانه شهرداری ارسال دارید .