شهرداری نکا در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوب شماره 945 مورخ 1399/09/01 شورای محترم اسلامی شهر نکا نسبت به فروش تعداد یک (1) قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت مالکیت خود با مشخصات مشروحه ذیل از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی کتبی با توجه به کارشناسی روز اقدام نماید . لذا متقضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری نکا مراجعه و یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 تماس حاصل نمایند.
تاریخ دریافت اسناد مزایده در ساعت اداری از تاریخ 1399/11/28 الی 1399/12/02 می باشد .
آخرین مهلت ارائه مدارک پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1399/12/09می باشد.
زمان بازگشایی پاکت های واصله ساعت 13 روز یکشنبه 1399/12/10 می باشد .