شهرداری نکا درنظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی پروژه زنده گیری ، جمع آوری، انتقال به محل کمپ نگهداری، اتلاف و دفن بهداشتی (در صورت معدوم سازی موارد هاری) سگ های بدون صاحب در سطح شهر و نگهداری سگ های بدون صاحب واقع در کیلومتر 10 جاده نکا به قرمرض جنب مرکز دفن زباله شهرداری نکا به تعداد 100 قلاده اقدام نماید لذا در صورت تمایل در مناقصه فوق شرکت و نرخ پیشنهادی خود را اعلام نماید . پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-34723010-011 تماس حاصل نمایند .
تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از مورخ 1399/12/02 الی 1399/12/06می باشد .
مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1399/12/14ساعت 13:00 می باشد.
تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 10:00 روز شنبه 1399/12/16 می باشد .