شهرداری نکا در نظر دارد در راستای برنامه های عمرانی سال جاری خود نسبت به اجرت کرایه حمل کامیون ده چرخ به تعداد حداقل 6 دستگاه
الف : اجرت کرایه حمل مصالح لایروبی از رودخانه به مجتمع شهید گرائیلی به ازای هر تن ..........ریال .
ب: اجرت کرایه حمل مصالح از رودخانه به سطح شهر به ازای هر تن .........ریال 
ج: اجرت کرایه حمل مصالح لایروبی از رودخانه به معدن دفن زباله شهرداری نکا واقع در کیلومتر 15 جاده نکا - قرمرض به ازای هر تن ......ریال اقدام نماید . 
بدینوسیله دو (2) برگ استعلام بهاء مربوطه به پیوست ارسال می گردد . لذا شایسته است نسبت به تکمیل آن اقدام و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 1399/12/09 به دبیرخانه شهرداری ارسال دارید .