شهرداری نکا درنظر داردنسبت به اجرای پروژه مرمت و بازسازی پیاده روهای میدان امام حسین (ع) و خیابان شهدا (از مدرسه مدرس تا روبروی مسجد سجادیه و از مدرسه هدف تا روبروی دوگنبدان ) طبق نقشه ، دتایل،ریزمتره و فهرست بهای پیوستی رشته ابنیه سال 1399 با برآورد هزینه اولیه به مبلغ به حروف سه میلیارد و پانصد و هفده میلیون و سیصدو شصت و چهار هزارو یکصد و شصت و شش ریال به عدد 3/517/364/166 ریال از طریق پیمانکاران و شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط زیر اقدام نماید . لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 تماس حاصل نمایند

تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از مورخ 1399/12/05 الی 1399/12/12می باشد

مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/12/19ساعت 14:00 می باشد.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 11:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20می باشد .