شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به احداث کانال با دیواره بلوکی در بستر نهر خیابان ماکرویو طبق نقشه ، دتایل، ریزمتره و فهرست بهای پیوستی رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399 با برآورد هزینه اولیه به مبلغ کل به حروف چهارمیلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ریال به عدد 4/557/895/754 ریال از محل منابع داخلی از طریق پیمانکاران و شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه و آب سال 1399 با شرایط زیر اقدام نماید. لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 تماس حاصل نمایند

تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از مورخ 1399/12/13الی 1399/12/18باشد

مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1399/12/25ساعت 14:00 می باشد.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 11:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/12/26می باشد .