بدینوسیله یک برگ استعلام بها مربوط به اجرت کرایه هر دستگاه کامیون کمپرسی جهت حمل سنگ شکسته (نخودی) رودخانه ای مرغوب از روستای ولاشد به سطح شهر و مجتمع شهید گرئیلی شهرداری نکا واقع در کیلومتر 5 جاده نکا - بهشهر به پیوست ارسال می گردد . لذا شایسته است نسبت به تکمیل آن اقدام و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 1399/12/18 به دبیرخانه شهرداری ارسال دارید .