بدینوسیله یک برگ استعلام بها مربوط به خرید سنگ شکسته (نخودی) رودخانه ای مرغوب جهت استفاده سطح شهر و مجتمع تولیدی شهید گرائیلی به پیوست ارسال می گردد . لذا شایسته است نسبت به تکمیل آن اقدام و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 1399/12/18 به دبیرخانه شهرداری ارسال دارید .